Czy za stypendium trzeba odprowadzić podatek

Każdy student może otrzymać stypendium, jeśli spełni wymagane przez uczelnie warunki. Przeważnie jest to odpowiednio wysoka średnia ocen lub wybitne osiągnięcia naukowe. Stypendia przyznaje się również studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wówczas mówimy o stypendium socjalnym. Wsparcie finansowe w postaci stypendium można otrzymać nie tylko za pośrednictwem uczelni, lecz także fundacji i stowarzyszeń. Stypendium może być również ufundowane przez przedsiębiorcę.

Pytanie czy wątpliwość, która często pojawia się w takiej sytuacji, dotyczy obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego. W większości przypadków, jeśli mówimy o stypendium naukowym, dochody z tego tytułu nie są opodatkowane. Zatem nie musimy zastanawiać się nad tym, jak rozliczyć pit przez internet. Zasada ta dotyczy także studentów studiów doktoranckich. Tę kwestię reguluje wprost art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobnie mają się sprawy w przypadku stypendium socjalnego.

Zwolnienie z podatku dotyczy każdego stypendium, przyznawanego za wyniki w nauce, pod warunkiem, że zasady ich przyznawania zostały zatwierdzone przez odpowiedni organ ds. oświaty. Oznacza to, że większość stypendiów przyznawanych na projekty naukowe jest zwolniona od podatku, jeśli zasady jego przyznawania zostały na wniosek projektodawcy zatwierdzone przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego. Należy jednak sprawdzić, czy dany grant posiada pod tym względem pozytywną opinię Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sprawa komplikuje się nieco przy stypendiach przyznawanych przez organizacje pozarządowe. Tutaj również możemy liczyć na zwolnienia podatkowe, jednak muszą zostać ku temu spełnione odpowiednie warunki ze strony fundatora. Jeśli jest to organizacja pożytku publicznego, musi spełniać wszystkie wymogi określone w ustawie o działalności publicznej oraz wolontariacie. Wyznacznikiem będą tutaj statut oraz regulamin danej fundacji. Przy czym kwota stypendium, która nie podlega opodatkowaniu nie może przekroczyć 3 800 zł w ciągu roku podatkowego.