Czym różni się kontrakt menadżerski od umowy o pracę?

Umowy cywilno-prawne to popularna forma zatrudnienia nie tylko wśród osób dopiero rozpoczynających swoją karierę. Szczególną formą takiej umowy jest kontrakt menadżerski. To na jego podstawie zatrudnia się kadrę zarządzającą, przede wszystkim członków zarządu.

Kontrakt menadżerki, w przeciwieństwie do umowy o pracę. wiąże się z dodatkowymi obowiązkami po stronie osoby zatrudnionej. Od menadżera wymaga się większej odpowiedzialności oraz dyspozycyjności. Z drugiej strony kontrakt gwarantuje mu znacznie wyższe wynagrodzenie, a także samodzielność podejmowania decyzji. W kontrakcie menadżerskim obie strony umowy mają większą swobodę w określaniu jej przedmiotu, jak również ustaleniu kryteriów oceny działań menadżera i ich powiązaniu z wynagrodzeniem za pracę. Co istotne w kontrakcie ustala się także podział ryzyka i odpowiedzialności związanej z prowadzeniem podmiotu gospodarczego.

Jakie elementy powinien zawierać kontrakt menadżerski?

W kontrakcie muszą ostać zawarte szczegółowe ustalenia, które dotyczą zasad pracy samego menadżera. Przede wszystkim należy ustalić cel i zadania osoby zatrudnionej, zakres odpowiedzialności oraz uprawnienia menadżera, wysokość wynagrodzenia, a także czas, na jaki umowa została zawarta. W kontrakcie wpisuje się często dodatkowe, autonomiczne klauzule, np. zakaz konkurencji lub obowiązek przestrzegania tajemnicy firmy. Chociaż kontrakt menadżerski jest umową cywilno-prawną, to określa się w nim także warunki wcześniejszego rozwiązania kontraktu, a także ewentualne dodatkowe świadczenia, które może otrzymać menadżer.

Opodatkowanie kontraktu menadżerskiego

Standardowo osoba, która uzyskała przychody pracują na kontrakcie menadżerskim rozlicza się według skali podatkowej. Ponieważ wynagrodzenia menadżerów nierzadko są bardzo wysokie, w związku z tym podatek także rośnie. Jednak, jak informuje portal podatkowy Ministerstwa Finansów, przychody, które podatnik uzyskał na podstawie kontraktu menadżerskiego zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Sytuacja ta nie ulega zmianie nawet wówczas, gdy kontrakt został zawarty w ramach działalności gospodarczej, którą prowadzi menadżer.