PITy 2017 — czym jest postępowanie podatkowe?

Dla większości podatników PIT za 2017 online będzie jednorazowym, stosunkowo łatwym doświadczeniem pozbawionych jakichkolwiek bardziej znaczących reperkusji. PITy 2017 program do takiego doświadczenia został stworzony. Jednak w bardzo specyficznych okolicznościach podatkowych nasz PIT2017 może zaowocować kontrolą, a następnie postępowaniem podatkowym.

Ewentualne postępowanie podatkowe pozostaje całkowicie bez związku ze sposobem przygotowania deklaracji podatkowej — zarówno PIT rozliczenie online, jak i tradycyjnie przygotowane formularze papierowe nie mają najmniejszego wpływu na prawdopodobieństwo jej wystąpienia. PITy 2017 online, nawet bezbłędnie rozliczone nie stanowią automatycznego zabezpieczenia przed postępowaniem podatkowym. Zasadniczo jest to procedura mająca na celu określenie rzeczywistego wymiaru obciążenia podatkowego, jakie spoczywa na podatniku. Oznacza to, że aby zostało wszczęte, musi pojawić się wątpliwość co do poprawności deklaracji podatkowej (np. niezgodność informacji w niej zawartych z faktyczną sytuacją fiskalna podatnika). Zazwyczaj postępowanie podatkowe jest bezpośrednią konsekwencją pozytywnego efektu kontroli podatkowej. Może także mieć genezę w innych postępowaniach podatkowych — jeżeli dane w nich ujawnione stawiają podatnika w niejednoznacznej sytuacji wobec organów podatkowych. Istnieje także możliwość, że postępowanie podatkowe rozpocznie się inicjatywy samego podatnika. Dzieje się tak często, gdy podatnik zmuszony jest dochodzić zwrotu dokonanej przez siebie nadpłaty podatku PIT.

Formalne rozpoczęcie postępowania podatkowego następuje z chwilą doręczenia podatnikowi zawiadomienia, a jeśli postępowanie wynika z inicjatywy podatnika z chwilą dotarcia jego żądania do urzędu.

Z uwagi na podstawowy cel postępowania podatkowego organy podatkowe zobowiązane są do określenia faktycznej sytuacji podatnika. Z tego powodu mamy w ramach postępowania zazwyczaj do czynienia z tzw. postępowaniem dowodowym. Oznacza to przeprowadzanie dowodów z dostępnych materiałów, opinii biegłych, zeznań świadków itp. Podatnik ma prawo brać aktywny udział w postępowaniu i przeprowadzać dowody.

W czasie prowadzenia postępowania podatkowego wydawane są postanowienia, które dotyczą szczegółowych kwestii, jakie wymagały rozstrzygnięcia. Same przez się nie rozstrzygają one o przedmiocie sporu. Przedmiotu sporu dotyczy decyzja. Ponieważ jednak postępowanie jest zawsze dwuinstancyjne, decyzja ogłoszona w pierwszych instancji, po zaskarżeniu, może zostać podważona w drugiej instancji.