Ważna zmiana w PIT-11

W deklaracjach PIT-11 sporządzanych w 2016 roku znajdzie się informacja o rodzaju obowiązku podatkowego jakiemu podlega podatnik w naszym kraju.

1 lutego 2016 roku to termin który obowiązuje płatników składających do organów skarbowych informację PIT-11 w formie dokumentu pisemnego. Dla formy elektronicznej PIT-11 (oraz dowolnej przekazywanej podatnikom) podmioty wystawiające mają termin przekazania deklaracji do 29 lutego. Zasadą jest przekazywanie PIT-11 do urzędów skarbowych poprzez kanały komunikacji elektronicznej. Tylko wyjątkowo, gdy wystawia się informacje dla nie więcej niż 5 pracowników, można zastosować formę papierową (nie dotyczy biur rachunkowych).

Od roku 2016 pracodawcy w Polsce przygotowujący informację w PIT-11 są zobowiązani do wpisania statusu rezydencji podatkowej pracowników. Dotyczy to dochodów osiągniętych i rozliczenia pit za 2015 rok . W części C formularza PIT-11 ” Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika”  należy zaznaczyć  rodzaj obowiązku podatkowego jakiemu podlega podatnik. W tym celu należy zaznaczyć właściwy kwadrat: ‰

  1. nieograniczony obowiązek podatkowy (podatnik ma status rezydenta) ‰
  2. ograniczony obowiązek podatkowy (podatnik ma status nierezydenta)

Podstawowym kryterium, które przesądza  o ograniczonym obowiązku podatkowym w zakresie podatku dochodowym od osób fizycznych jest brak miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

W przypadku nierezydenta (ograniczony obowiązek podatkowy) – zaznaczenia kwadratu nr 2, w pozycjach 18-27 należy podać kraj inny niż Polska oraz adres zamieszkania za granicą. Należy zwrócić uwagę, że kod kraju wydania dokumentu powinien być zgodny z krajem adresu zamieszkania.

W poz. 12 formularza pit-11 należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych uzyskany przez podatnika w państwie, w którym ma on miejsce zamieszkania. W przypadku braku takiego numeru w poz. 12 wpisuje się  numer dokumentu tożsamości podatnika, wystawionego w tym państwie.

Z punktu widzenia podmiotu wystawiającego pit-11 problematyczne może być ustalenie stanu faktycznego w przypadku zmiany rezydencji podatkowej w trakcie roku. Płatnik powinien uzyskać od podatnika oświadczenie o aktualnej sytuacji, gdyż tylko prawidłowe dane pozwolą na ustalenie rezydencji oraz ustalenie właściwego  urzędu skarbowego, do którego powinna  trafić deklaracja. Rozliczenie roczne pit (rozliczenie pit online, rozliczenie pit przez internet) winno być złożone do właściwego urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania lub właściwego dla cudzoziemców.

Pojecie rezydencji podatkowej jest jednym z najistotniejszych elementów współczesnych systemów podatkowych (domicyl podatkowy). Jego znaczenie wynika z tego, że przesądza o zakresie podmiotowym wewnętrznych regulacji podatkowych. Ustalając rezydencję podatkową decyduje się jednocześnie  o tym, w którym państwie i w jakim zakresie podatnik podlega opodatkowaniu. Biorąc pod uwagę fundamentalne znaczenie tego zagadnienia zrozumiałym jest fakt, że  jest ono przedmiotem regulacji nie tylko wewnętrznych systemów prawnych, ale również międzynarodowego prawa podatkowego.